Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej  stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest ITT PARTNER Stanisław Penczek z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Chełmskiej 215, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, Regon: 278023876, NIP: 222-051-88-17, tel: 607 838 495, e-mail ittp@ittp.pl

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 • telefonicznie pod numerem: 607 838 495
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ittp@ittp.pl
 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, w tym dane transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dane lokalizacyjne,  oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej wykorzystywane są w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową,
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • obsługi awarii,
 • marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Jak długo Państwa dane będą przechowywane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 • do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane.

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi jeden rok.

Kto ma dostęp do Państwa danych.

Dane mogą być przekazane:

·         podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną

·         podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową

·         podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

·         podmiotom prowadzącym działalność płatniczą

·         uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

Przysługujące Państwu uprawnienia :

·         dostępu do danych osobowych

 • sprostowania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, ,
 • usunięcia przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych osobowych,

Z uwagi na obowiązujący przepis art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne powyższe prawa nie odnoszą się do danych transmisyjnych, chyba że Administrator danych wykroczył poza dozwolony tym przepisem zakres ich przechowywania i wykorzystywania.

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (m.in. art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne), albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie dane należy podać.

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.